PRIVACY & GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE

Bij Club W willen we u zoveel mogelijk controle geven over uw persoonlijke informatie die u ons bezorgt via de website die wij beheren. We willen iedere gebruiker op een gepaste manier informeren over het gebruik van zijn of haar persoonlijke data verkregen via onze website. 

We staan erop de rechten te respecteren van de personen wiens persoonlijke data verwerkt wordt. Daarom zorgen we ervoor dat alle gegevensverwerking voldoet aan de wetten beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Dit privacy document beschrijft welke persoonlijke data we van u verzamelen, hoe we dat doen, hoelang we die bijhouden en de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke data. Het is van toepassing op alle persoonlijke data die aan ons overhandigd worden via de website, via mail of via eender welke andere manier.

Verwerkingsverantwoordelijken: Hélène Van Herck en Ann Lemmens – info@clubw.be 

Persoonlijke data die we over u verzamelen

Informatie waarvan u ons voorziet:

 • Contactformulier, ingevuld door u op onze website: naam, e-mail, bedrijf indienvan toepassing, functietitel en telefoonnummer
 • Uw feedback over bepaalde diensten of evenementen
 • Inhoud van correspondentie met ons via e-mail, telefoon of brieven
 • Aanmelding voor nieuwsbrief op de website: naam, e-mail 

Doelen

Het kan zijn dat we verschillende categorieën van persoonlijke data verwerken om te gehoorzamen aan de wettelijke vereisten of verdediging van claims. 

Mits u uw expliciete toestemming geeft, zullen wij uw contactgegevens gebruiken om u onze nieuwsbrief toe te sturen. Het kan zijn dat we uw persoonlijke data voor andere doeleinden gebruiken, hier houden wij u steeds van op de hoogte bij het verzamelen van uw data.

Bewaringstermijn van uw persoonlijke data

Uw persoonlijke data worden slechts bewaard in onze informatiesystemen zo lang als nodig is voor de doelen waarvoor ze nodig zijn. De data worden verwijderd wanneer wij deze niet langer nodig hebben en wanneer aan alle vereisten voldaan werd.

We zullen uw persoonlijke data behouden en gebruiken zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om eventuele onenigheden op te lossen.

De data kunnen ook voor een kortere periode behouden worden wanneer het individu zich verzet tegen het verwerken van zijn persoonlijke data en wanneer er niet langer een legitiem doel is om de data te behouden.

Wettelijke basis

We verwerken enkel uw persoonlijke data als tenminste een van onderstaande redenen van toepassing is:

 • Voor u op de hoogte te houden van de activiteiten van Club W.
 • Om te gehoorzamen aan de legale en wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn.
 • Als het niet gaat om een van bovenstaande opties, dan vragen we steeds uw expliciete toestemming

Openbaarmaking aan derden

We delen geen persoonlijke data met derden, tenzij:

 • Met derden die die diensten uitvoeren voor ons om ons te helpen met bepaalde activiteiten van Club W. Deze dienstverleners mogen uw persoonlijke data slechts gebruiken volgens de taak die ze moeten uitvoeren.
 • Toegestaan of vereist door geldende wetten of wettelijke eisen.
 • Met de wetgevende autoriteiten of andere regeringsambtenaren.
 • Met andere derden mits uw toestemming. In dit geval zal uitdrukkelijk toestemming gevraagd worden wanneer u uw data ingeeft of stuurt. 

Uw rechten

In overeenstemming met de AVG, zullen we uw eisen beantwoorden binnen de verplichte tijd aangegeven in de AVG, om volgende rechten uit te oefenen:

 • Het recht om geïnformeerd te worden: we zijn transparant door u eender welke informatie omtrent het verwerken van uw persoonlijke data te verschaffen aan de hand van dit privacy document of specifieke informatieaankondigingen op het moment van verzameling.
 • Recht tot toegang: u heeft het recht om een kopie te vragen van de persoonlijke data die we over u bijhouden. Het kan zijn dat we een identiteitsbewijs vragen alvorens dergelijke aanvragen goed te keuren.
 • Recht tot verbetering: wanneer de persoonlijke data die we over u bezitten onvolledig of niet accuraat zijn, heeft u het recht om ons te vragen deze te updaten of te corrigeren.
 • Het recht om vergeten te worden: u heeft het recht om ons te vragen al uw persoonlijke data te wissen. We zullen uw persoonlijke data verwijderen zonder onnodige vertraging wanneer we geen legale reden of geen legitiem doel hebben om deze verder te verwerken.
 • Het recht om verwerking te verbieden: in sommige specifieke gevallen, heeft u het recht om ons te vragen te stoppen met uw data te verwerken. We hebben dan nog steeds toestemming om uw informatie te bewaren, maar kunnen deze niet verder verwerken.
 • Het recht om bezwaar: indien u niet langer op de hoogte wenst te worden gesteld van nieuwe activiteiten bij Club W, bent u gerechtigd om een dergelijk verzoek in te dienen via mail. 
 • Het recht om klacht in te dienen: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten (in België: gegevensbeschermingsautoriteit) als u ervaart dat de verwerking van uw persoonlijke data niet overeenkomt met dit privacy document of de AVG.

U kan deze rechten uitvoeren door een verzoek te sturen via e-mail naar info@clubw.be 

Databeveiliging

We doen ons uiterste best om een garantie te bieden voor de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veiligheid van de systemen en diensten die persoonlijke informatie verwerken. 

Aanpassingen aan dit document

Het kan zijn dat we dit privacy document af en toe veranderen om nieuwe wettelijke verplichtingen te weerspiegelen of als antwoord op nieuwe dataverwerkingsactiviteiten. Wanneer die veranderingen substantieel zijn, kunnen we ervoor kiezen een e-mail uit te sturen met de nieuwe details, naar al onze geregistreerde gebruikers. Alle veranderingen zullen hier gepost worden en zullen in voege zijn vanaf het moment dat ze gecommuniceerd worden, of, indien vereist, vanaf het moment dat wij uw toestemming hebben. We adviseren u om regelmatig na te gaan of er veranderingen of updates zijn. Dit privacy document werd laatst herzien op ….

We nemen onze verplichtingen serieus, dus als u vragen of opmerkingen heeft, raden we u aan deze eerst met ons te bespreken, zodat we kunnen proberen ze op te lossen, neem contact op met info@clubw.be 

Alle verzamelde gegevens zullen bewaard en gebruikt worden in overeenstemming met de vereisten van de Data Protection 2018 (DPA) en de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

2021 – Approved by Club W